මහල්ලා සහ ඉරිඟු පැළය / ඇටමිඳුළු

LKR 550.00

Description

  • ISBN – 9789557189383
  • Catagary – පරිවර්තන නවකතා, Translations – පරිවර්තන
  • Author – චුලානන්ද සමරනායක – Chulananda Samaranayaka, Yan Liyanke
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.7 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මහල්ලා සහ ඉරිඟු පැළය / ඇටමිඳුළු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *