සත්ත්ව සහ ශාක විශේෂයන්ගේ සම්භවය

LKR 950.00

Out of stock

Description

  • ISBN – 9789557189178
  • Catagary – විවිධ, පරිවර්තන
  • Author – පසන් කොඩිකාර – Pasan Kodikara, Charles Darwin
  • Publisher – Subavi Publishers – සුභාවී ප්‍රකාශකයෝ

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සත්ත්ව සහ ශාක විශේෂයන්ගේ සම්භවය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *